Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ. Qua 5 năm tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ, Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn BTL Vùng đã luôn quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương cùng các kế hoạch, chương trình hành động của trên; đã cụ thể hóa thành chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn Đảng bộ gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đã đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và các cá nhân.

Làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, vững về chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và công tác tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa rộng. 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đơn vị đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung học tập gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị; nêu cao tinh thần nêu gương của cấp ủy, chỉ huy các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảm bảo an ninh, an toàn vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Hồ Nhi