Kiên định đường lối đổi mới

Theo dõi nhiều nhiệm kỳ, Đại hội Đảng thường được tổ chức vào đầu mùa xuân, năm mới. Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Bao niềm tin, kỳ vọng của nhân dân hướng về Đại hội với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước nhanh, bền vững dường như cũng lớn hơn; đặt lên vai mỗi đại biểu và Đại hội trọng trách nặng nề hơn đối với vận mệnh của Đảng và tương lai phát triển của đất nước. 

Trọng trách nặng nề đối với tương lai phát triển đất nước
Ảnh minh họa

Đáp ứng mong mỏi chính đáng ấy, báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khẳng định rõ mục tiêu: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN”. 

Trên hành trình vươn tới mục tiêu tổng quát ấy, Đại hội xác định đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước: Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới phải giải quyết, xác định mục tiêu phát triển quan trọng, to lớn ấy chính là Đảng đã thể hiện rõ sự kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. 

 

6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược

 Để đạt được các mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn lịch sử ấy, Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. 

Trong đó, Đại hộinhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố then chốt; đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam… là nguồn động lực to lớn để đất nước phát triển nhanh, bền vững. 

Và hơn lúc nào hết, Đại hội khẳng định việc tiếp tục tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đó là đội ngũ của những cán bộ đảng viên đứng đầu luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phát, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong đảng, giữa Đảng với nhân dân. 

Từ “hội nghị Diên Hồng” lịch sử này, bao vấn đề cốt tử của đất nước đang nóng lên từ những trái tim chung nhịp đập của khát vọng phát triển dân tộc bằng những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ. Khát vọng về một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc cùng sánh vai với các cường quốc năm châu đã và đang lan tỏa, trở thành niềm tin, sức mạnh lao động sáng tạo và cống hiến từ Đại hội tới mọi người dân nước Việt, tới mọi miền Tổ quốc thân yêu. 

Ánh Viên