Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của tỉnh trong sự phát triển của đất nước; đồng thời cũng là yêu cầu, mong muốn, khát vọng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa; trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhận định những thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức; Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối, thể hiện ý chí, nguyện vọng, biểu thị quyết tâm cao hơn, nguyện vọng lớn hơn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa trong nhiệm kỳ mới, với mục tiêu lớn đó là: “Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

Theo ghi nhận, người dân đánh giá, Nghị quyết Đại hội lần này đã thực sự đặt đời sống Nhân dân trong tỉnh vào trung tâm mục tiêu và xuyên suốt tầm nhìn không chỉ của nhiệm kỳ này, mà còn xa hơn, tới 10 năm, định hướng đến 25 năm sau.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX: Hòa hợp giữa “ý Đảng” với “lòng dân”
Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và mỗi đại biểu Đại hội với cương vị, trọng trách của mình sẽ bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tại diễn văn bế mạc Đại hội Đảng biểu tỉnh, ông Nguyễn Trọng Hưng nhấn mạnh, "nhiệm vụ đặt ra đối với Thanh Hóa là rất to lớn và nặng nề, nhưng rất vẻ vang, Ðại hội kêu gọi các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, người Thanh Hóa ở ngoài tỉnh tiếp bước truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng của quê hương, nêu cao khí thế cách mạng tiến công, đoàn kết, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, đem hết tâm sức, trí tuệ cùng toàn Đảng bộ phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra".

 

Trên tinh thần đó, để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, ông Nguyễn Trọng Hưng đề nghị, ngay sau Đại hội, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và mỗi đồng chí đại biểu Đại hội với cương vị, trọng trách của mình phải bắt tay ngay vào việc tuyên truyền, triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bằng những công việc, sản phẩm cụ thể, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay trong những tháng còn lại của năm 2020 và từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Trọng Hưng khẳng định: Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX là Đại hội của “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt”. Trong những ngày qua, từ trong nghị trường của Đại hội - nơi hội tụ trí tuệ của toàn Đảng bộ, đã lan tỏa sự đoàn kết, đổi mới và phát triển đến tất cả các địa phương trong tỉnh, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng ven biển đến những địa bàn miền núi biên giới xa xôi của tỉnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, người Thanh Hóa ở ngoài tỉnh đã hướng hàng triệu con tim về Đại hội, với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thành công của Đại hội.

"Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã tạo khí thế phấn khởi cho toàn Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta; là động lực tinh thần to lớn cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, người Thanh Hóa ở tỉnh ngoài phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, cách mạng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội", ông Hưng phát biểu.

Tiến Anh