Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang có trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có nét văn hóa, bản sắc riêng.

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ban công tác Mặt trận thôn bản cùng các tổ chức đoàn thể trong thôn vận động bà con, ký cam kết thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung đã đề ra. Trong đó, tích cực vận động nhân dân không vi phạm pháp luật; luôn đoàn kết giúp nhau làm kinh tế vươn lên thoát nghèo; gia đình hòa thuận, tích cực giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng, duy trì tốt các phong trào thể dục thể thao cũng như xây dựng đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở...

Lăng Can xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng Nông thôn mới
Khu dân cư thôn Phai Tre A

Nhờ đó, nhân dân địa phương luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình như; tập chung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển theo hướng hàng hóa nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Nhiều công trình công cộng đã được xây dựng từ sự đóng góp tiền của, công sức của nhân dân. 

 

Phong trào thể dục, thể thao được duy trì đều đặn, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo động lực cho phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng.

Mhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xã Lăng Can sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đặc biệt là duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng NTM. Qua đó làm cho diện mạo nông thôn thực sự thay đổi theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vũ Lụa
Ảnh: Hồng Khanh