Lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các đơn vị tư vấn tại các điểm cầu Singapore, Malaysia và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 16/6/2020.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác lập quy hoạch tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp tỉnh tạo định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thành phố; đồng thời, làm cơ sở để xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn tới, từ đó giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Một góc thành phố Thái Bình.

Xác định tầm quan trọng của sự kiện nhằm đáp ứng mục tiêu lập quy hoạch tỉnh đã đề ra, bảo đảm tầm nhìn cũng như hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch tỉnh Thái Bình đề nghị, Công ty Cổ phần Vườn thời đại Việt Nam và các đơn vị tư vấn bố trí nhân lực để triển khai các công việc lập quy hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thời gian đã đề ra, thể hiện được tầm nhìn và mang tầm cỡ quốc tế.

 

Bên cạnh đó, trong quá trình lập quy hoạch tỉnh có đánh giá khách quan, toàn diện, đầy đủ về hiện trạng của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực thông qua đó đánh giá đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh, hạn chế, tồn tại của tỉnh từ đó có định hướng phát triển phù hợp; tham gia xác định mục tiêu, xây dựng phương án lựa chọn quy hoạch tỉnh bảo đảm phương án lựa chọn phải bám sát và thể hiện rõ được định hướng phát triển của tỉnh đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX;

Ông Thận cũng đề nghị các bên đối tác giúp tỉnh xác định được phương án phát triển một số ngành, một số lĩnh vực quan trọng trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, giúp tỉnh xây dựng các phương án phát triển kết cấu hạ tầng nhất là hạ tầng về giao thông.

Về phía địa phương, Chủ tịch Nguyễn Khắc Thận đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Công ty Cổ phần Vườn thời đại Việt Nam và các đơn vị tư vấn khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác lập quy hoạch.

Vũ Thư