Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là địa phương nằm trên “Con đường di sản văn hóa miền Trung” với điểm đến Mỹ Sơn. Những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã mang lại hiệu quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

Lồng ghép và thực hiện tốt các chương trình, dự án

Theo thống kê năm 2015, toàn huyện có 2.826 hộ nghèo, trong đó 1.047 hộ thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội (BTXH) không đủ điều kiện thoát nghèo cùng với một số hộ lại có hoàn cảnh neo đơn, khuyết tật chưa được hưởng chính sách BTXH nên việc thực hiện giảm nghèo gặp không ít những khó khăn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đưa chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%.

Để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, huyện xác định trước hết là phải triển khai hiệu quả công tác rà soát, nắm chắc tình hình hộ nghèo, cận nghèo; xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo để có phương thức hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó là triển khai hiệu quả hoạt động đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo trên cơ sở đổi mới cơ chế, chính sách trợ giúp và tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực nhằm hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xem đây là cái gốc để thoát nghèo bền vững.

Duy Xuyên đã tích cực lồng ghép và thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, các chính sách, đề án giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững của Chính phủ:

Hỗ trợ các xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng với số vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng; hướng dẫn các các bãi ngang ven biển xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình với số tiền 3,9 tỷ đồng và hỗ trợ 02 địa phương ngoài chương trình 134 (thị trấn Nam Phước và xã Duy Hòa) xây dựng các mô hình giảm nghèo với số tiền 261 triệu đồng.

Tổ chức cấp 108.328 lượt thẻ BHYT cho các đối tượng xã hội; giải quyết kịp thời trợ cấp thường xuyên cho 11.250 đối tượng BTXH với tổng số tiền trợ cấp 248,2 tỷ đồng. Kịp thời trợ giúp khó khăn đột xuất đối với hộ thiếu đói, bị thiên tai, hỏa hoạn, bị thương, chết… giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định đời sống.

Duy Xuyên: Nhiều kết quả tích cực trong giảm nghèo bền vững
Huyện Duy Xuyên đạt nhiều kết quả tích cực trong giảm nghèo bền vững. Ảnh minh họa

Triển khai đầy đủ chính sách của tỉnh

 

Không chỉ thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, huyện còn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh theo Nghị quyết 13 năm 2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững.

Theo đó, đến nay huyện đã vận động 844 hộ nghèo đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo và 1.121 hộ cận nghèo đủ điều kiện đăng ký thoát cận nghèo. Giải quyết kịp thời các chính sách đối với hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, như: hỗ trợ tiền tặng thưởng cho hộ gia đình; tặng thưởng cho cộng đồng thôn; mua và cấp BHYT; cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3,4,5 tuổi và hỗ trợ lãi suất vay vốn với tổng số tiền hỗ trợ trên 17 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 865 đối tượng thuộc hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ gần 2,1 tỷ đồng.

Huyện đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể phối hợp phát động nhiều phong trào, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. Hỗ trợ đoàn viên, hội viên nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo với nhiều hình thức đa dạng như: “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo bền vững”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, mạnh dạn đầu tư và áp dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp; tổ chức các hoạt động truyền thông về giảm nghèo; tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo và bổ sung nguồn vốn tín dụng để Ngân hàng CSXH huyện cho vay…

Đặc biệt, huyện đã phân công 42 cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể nhận hỗ trợ, giúp đỡ cho 140 hộ đăng ký thoát nghèo năm 2019 để các hộ nghèo có đủ điều kiện thoát nghèo bền vững.

Nhờ các nỗ lực, giải pháp đồng bộ trên, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm đáng kể. Từ 2.826 hộ, tỷ lệ 8,21% trong năm 2015 đến cuối năm 2019 còn 1.108 hộ, giảm 1.718 hộ, tỷ lệ 3,08%; hộ cận nghèo từ 1.754 hộ, tỷ lệ 5,04% đến nay còn 569 hộ, giảm 1.185 hộ, tỷ lệ 1,58%. Đời sống người nghèo được cải thiện đáng kể, hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cơ sở hạ tầng được đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tiến bộ.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về giảm nghèo bền vững.

Đồng thời với đó là tập trung khai thác các nguồn lực; tăng cường việc hướng dẫn, chuyển giao KHKT, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo bền vững, hạn chế phát sinh nghèo. Duy Xuyên đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 0,04% (không tính hộ nghèo thuộc diện BTXH).

Minh Vy