Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự đại hội và của toàn đảng bộ.

Ông Trịnh Huy Triều, đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa:

Thành phố Thanh Hóa có vai trò, vị trí quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật và quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Để xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh, tôi xin kiến nghị và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm đối với thành phố Thanh Hóa trong thời gian tới:

Một là, Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa đến năm 2040 phù hợp với phát triển đô thị thông minh; trong quy hoạch phải lưu ý việc kết nối với các vùng phụ cận và các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh; khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; cập nhật định hướng Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa. Đối với các đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 và QHCT 1/500 các khu đô thị mới, phải đáp ứng được các điều kiện để phát triển đô thị thông minh.

Hai là, xây dựng và ban hành "Đề án xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành thành phố thông minh"; mục tiêu của đề án là xây dựng được một kiến trúc tổng thể của đô thị thông minh; trong đó, cần xác định rõ các nội dung, thứ tự ưu tiên các công việc, các dự án cần làm.

Ba là, các cấp có thẩm quyền cần ban hành thể chế, hệ thống các văn bản quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị thông minh phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam, ban hành cơ chế chính sách và các hướng dẫn về xây dựng, phát triển đô thị thông minh bền vững, nhằm tạo môi trường pháp lý và điều kiện hỗ trợ nguồn lực để phát triển đô thị thông minh.

Bốn là, phấn đấu giai đoạn 2020- 2025, hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành, trước mắt là cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai và các cơ sở dữ liệu cần thiết khác phục vụ công tác quản lý của thành phố; 100% thông tin dữ liệu đô thị được số hóa; hình thành hệ thống dữ liệu tích hợp, chia sẻ để cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao theo hướng tự động hoá nhiều tiện ích trong toàn bộ khu vực công.

Ông Đào Vũ Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh:

Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Thanh Hóa khoảng 40% trở lên; đến năm 2030 đạt khoảng 50% trở lên.

Để đạt mục tiêu trên thời gian tới cần có giải pháp huy động nguồn lực để phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn như sau:

Thứ nhất, tập trung đầu tư hoàn thiện và đồng bộ hạ tầng của các đô thị trung tâm giữ vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại I.

Thứ hai, tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ ngân sách, tăng cường thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước, theo hình thức đối tác công tư và các nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị.

Thứ ba, sử dụng các quỹ đầu tư hiện có bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển địa phương, quỹ phát triển đất, quỹ phát triển hạ tầng, quỹ phát triển nhà ở… để tạo nguồn kinh phí đầu tư cho các khu vực phát triển đô thị.

Thứ tư, xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi cho dự án đầu tư phát triển đô thị theo từng nhóm dự án như sau: Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội phục vụ công cộng; công trình nhà ở, gồm: Nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; nhà ở cho thuê, nhà ở dân cư hiện có cải tạo, xây dựng lại; công trình có ứng dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường; chính sách ưu đãi đầu tư: Ưu đãi trong việc cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất với mức ưu đãi tối đa; giao đất hoặc cho thuê đất là đất sạch để xây dựng công trình xã hội hóa; chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư đô thị song song với các chính sách ưu đãi để hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư.

Đại tá Lê Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh: 

Để thực hiện tốt việc xây dựng cơ sở, nhất là hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, đề nghị cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ biên phòng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, đảng viên là người dân tộc, nhất là đồng bào ở khu vực biên giới để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ tại địa phương đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ.

Tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh đầu tư các dự án phát triển KT - XH ở địa bàn biên giới, nhằm từng bước cải thiện và nâng cao hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới; tạo tiềm lực trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các lực lượng, tạo sự thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng cơ sở vững mạnh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh:

Tỉnh đang phấn đấu nhằm sớm đạt được mục tiêu “đến năm 2030 Thanh Hoá trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, là một trong những trung tâm lớn về văn hoá của khu vực và cả nước"… như tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vì vậy cần thiết phải phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hoá, lịch sử, cách mạng của vùng đất và con người xứ Thanh trở thành động lực cho sự phát triển.

Muốn làm được điều đó cần tập trung một số nội dung sau:

- Chú trọng xây dựng văn hoá trên tất cả các lĩnh vực; đặt phát triển văn hoá ngang hàng với phát triển kinh tế. Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm cho sự phát triển của đất nước, quê hương.

 

- Tập trung xây dựng con người Thanh Hoá kiểu mẫu với các phẩm chất tiêu biểu: Giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có lý tưởng, trách nhiệm công dân, có tri thức, thể lực, thẩm mỹ; có kỹ năng lao động và đạo đức nghề nghiệp; đoàn kết, trung thực, sáng tạo, có ý chí vươn lên trong cuộc sống cùng với việc xây dựng môi trường văn hoá, gia đình, làng bản, thôn, xóm, xã phường, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp kiểu mẫu.

- Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, kêu gọi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu quê hương, đất nước trong đội ngũ trí thức, doanh nhân người Thanh Hoá để tiếp tục có những đóng góp, cống hiến, đầu tư nguồn lực phát triển quê hương; chú trọng phát huy nhân tố con người, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, xem đây là một trong những khâu đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Ban hành cơ chế, chính sách chuyên biệt về văn hoá, đặc biệt là trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương.

- Lựa chọn các loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc, làng nghề tiêu biểu, quy hoạch xây dựng các khu, điểm du lịch với đủ các loại hình du lịch văn hoá, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng; nghiên cứu phục hồi, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng thành thương hiệu, sản phẩm du lịch đặc trưng Thanh Hoá.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị văn hoá, lịch sử, cách mạng của quê hương Thanh Hóa; các nhân vật lịch sử, doanh nhân, trí thức có đóng góp to lớn cho quê hương.

Ông Mai Nhữ Thắng, đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn:

Để góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả để xây dựng thành công nhiều thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ta, thiết nghĩ cần thực hiện:

Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của các cấp ủy các cấp trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Phấn đấu diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung trên địa bàn toàn tỉnh để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 tăng thêm 32.000 ha.

Hai là: Tiếp tục hoàn thiện và có cơ chế chính sách của tỉnh đủ mạnh, tạo bước đột phá trong tích tụ đất đai để tổ chức lại sản xuất theo hướng lợi thế tuyệt đối của từng vùng, từng địa phương, xây dựng thành công nhiều thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, gắn với chương trình OCOP và nhiều huyện đạt tiếu chí Nông thôn mới.

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh chương trình chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp ổn định lâu dài, có như vậy người lao động mới mạnh dạn cho thuê, chuyển nhượng đất sản xuất; đồng thời, đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp theo hướng người lao động có khả năng đầu tư, thực hiện trên lĩnh vực gì thì đào tạo lĩnh vực ấy, sau đào tạo phải có đánh giá cụ thể kết quả và khả năng ứng dụng trên chính quỹ đất của mình được giao hoặc được thuê để phát triển sản xuất.

Bốn là: Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các chương trình đầu tư, cải tạo hạ tầng sản xuất ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo điều kiện ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, trọng tâm là hệ thống đường giao thông, thủy lợi, điện, các cơ sở bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

Năm là: Tập trung đẩy mạnh chương trình xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư xây dựng cơ sở và liên kết sản xuất với nông dân, mỗi một địa phương, một lĩnh vực cần phải chuẩn bị sẵn sàng các dự án kêu gọi đầu tư để tiếp cận, mời gọi doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất. Đồng thời, nâng cao vai trò, năng lực trong quản lý, quản trị, tổ chức sản xuất của các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các tổ hợp tác với tư cách, sứ mệnh là trọng tài, là người đỡ đầu cho người nông dân; mạnh dạn giao đất, hình thành quỹ đất sản xuất cho các Hợp tác xã.

Ông Lê Minh Nghĩa, đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp:

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho tỉnh về đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tập trung hoàn chỉnh và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; rà soát, điều chỉnh bổ sung các chương trình kế hoạch phát triển các ngành lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tỉnh được duyệt. Khẩn trương triển khai lập và phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch xây dựng chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các đô thị: TP Thanh Hóa, Sầm Sơn, Lam Sơn Sao Vàng… Quy hoạch dọc các hành lang kinh tế, các tuyến giao thông lớn, nhất là khu vực ven biển để làm cơ sở quản lý và thu hút đầu tư.

Hai là tiếp tục tham mưu cho tỉnh các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính. Rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, mẫu hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

Ba là đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế. Chủ động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu, các dự án sản xuất, kinh doanh, dự án phát triển kinh tế - hạ tầng, phát triển đô thị quy mô lớn, làm hạt nhân tạo sự lan toả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của cả tỉnh. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nắm bắt thời cơ, đón đầu làn sóng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI vào Việt Nam sau đại dịch COVID-19.

Bốn là tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số cơ chế, chính sách của tỉnh, nhất là các cơ chế chính sách về ưu đãi đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư – PPP, đặc biệt các lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn như hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp… Đồng thời, sớm trình Trung ương ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh về đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị.

Năm là huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, trong đó trọng tâm là thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, nguồn lực của doanh nghiệp, của khu vực dân cư để đầu tư hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, trước mắt là hoàn chỉnh hệ thống cảng biển nước sâu Nghi Sơn, hệ thống giao thông thuận lợi trong và ngoài tỉnh, kết nối các hành lang kinh tế, các vùng kinh tế động lực của tỉnh và hạ tầng các khu công nghiệp khu kinh tế… nhằm tạo sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

Sáu là nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo các ngành, các cấp trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp và nhà đầu tư; linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong giải quyết công việc, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư vào các doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nguyên tắc “2 đồng hành” và “3 cam kết” với các nhà đầu tư. “2 đồng hành” là đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư và đồng hành giải quyết các thủ tục đầu tư; “3 cam kết” là cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng, cam kết về đầu tư các hạ tầng thiết yếu đến chân hàng rào dự án và cam kết giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành thương mại của dự án.

Có thể nói rằng, bước vào giai đoạn mới, đường lớn đã mở, thời cơ và vận hội là khá rõ cho tỉnh Thanh Hóa. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào sự quyết tâm, sự đồng thuận của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh; phụ thuộc vào sự linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt hành động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể và nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Tiến Anh