Trong 5 năm qua các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành uỷ, Liên đoàn Lao động Thành phố, Huyện uỷ Phú Xuyên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân viên chức lao động huyện.

Liên đoàn Lao động huyện đã triển khai quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành ủy, tổ chức học tập các chuyên đề theo từng năm được 5 buổi cho 2.864 lượt cán bộ công đoàn. Các Công đoàn cơ sở phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tuyên truyền các chuyên đề triển khai sâu rộng tới các đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động.

Thông qua việc tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, chuyển biến về hành động, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công nhân giỏi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công đoàn huyện Phú Xuyên: Chuyên đề về tấm gương đạo đức Bác Hồ là nội dung sinh hoạt định kỳ
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, xác định việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm thường xuyên, quan trọng của các cấp Công đoàn. Ảnh minh họa
 

Các Công đoàn khối cơ quan hành chính, quản lý nhà nước đã quán triệt nội dung, ý nghĩa tầm quan trọng Chỉ thị 27-CT/TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ đến từng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào Nghị quyết, là một trong những nội dung sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Các Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền cơ quan, đơn vị phát động tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” các đảng viên đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình,theo tinh thần Nghị quyết.

Việc thực hiện có hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính”, cuộc vận động “nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đã tạo được bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức viên chức, làm tiêu chí để biểu dương, khen thưởng hàng năm...

Thái An