Mới đây, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 6/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 'Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025'.

Dự thảo đang trong quá trình lấy ý kiến, sửa đổi và bổ sung.

Bộ tài chính đề xuất mức chi cho các khóa đào tạo nhân lực an toàn thông tin
Ảnh minh họa. 

Theo dự thảo, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí đối với cơ quan nhà nước; cơ quan, tổ chức của Đảng; các tổ chức chính trị - xã hội.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán ngân sách nhà nước (chi thường xuyên không giao tự chủ) được giao hàng năm và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính cũng dự kiến ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí đối với các khóa học do các cơ quan nhà nước tổ chức đào tạo đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế là thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

 

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bố trí kinh phí từ ngân sách của mình đối với các khóa học do doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tổ chức.

Trong dự thảo, Bộ Tài chính nhấn mạnh việc khuyến khích việc huy động từ các nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn tài trợ hợp pháp khác để triển khai Đề án này.

Kinh phí hỗ trợ thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ.

Các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức nhà nước; các cơ quan, tổ chức của Đảng; tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước; đội ngũ nhân lực kỹ thuật an toàn thông tin và công nghệ thông tin của các đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; thạc sỹ...

Dự thảo cũng hướng dẫn một số nội dung chi và mức chi như sau: Chi cho giảng viên để triển khai đào tạo 200 chuyên gia về an toàn thông tin, trường hợp phát sinh các khóa học với yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, căn cứ vào mức độ cần thiết triển khai các hoạt động và dự toán kinh phí được duyệt, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương quyết định mức chi thù lao giảng viên, trợ giảng để thực hiện.

Chi ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, đào tạo thực hành tại chỗ: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chi khảo sát, học tập kinh nghiệm đào tạo phát triển nguồn ngân lực an toàn thông tin trong và ngoài nước: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Minh Phúc