​Một trong các chỉ số quan trọng nhất để phát triển Chính phủ điện tử là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp. Để có thể đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, tỉnh chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai ngay Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

​​Thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh Bình Dương vừa chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đủ điều kiện ngay trong năm nay.​

Bình Dương nỗ lực cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021
Dịch vụ công của tỉnh được cập nhật đồng bộ và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021; định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến về Bộ Thông tin và Truyền thông qua hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số tại địa chỉhttps://dti.gov.vn để tổng hợp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc rà soát các dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 tại các địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp danh sách dịch vụ công có thể tham khảo để cung cấp trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ https://aita.gov.vn. Phòng Thông tin và Dịch vụ công trực tuyến - Cục Tin học hóa là cơ quan đầu mối tổ chức, phối hợp, hướng dẫn thực hiện đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, email:dtthuong@mic.gov.vn.​​

Cửu Long