53 dân tộc thiểu số với 3,04 triệu hộ và 13,38 triệu người đang cư trú chủ yếu tại Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Duyên hải miền Trung. Đây là vùng có nhiều tài nguyên khoáng sản giá trị, có hệ sinh thái động, thực vật đa dạng; là đầu nguồn thủy sinh, gắn với các công trình thủy điện quốc gia...

 

Xuất phát từ thực trạng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn còn phát triển chậm, chất lượng nguồn nhân lực kém, quá trình tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ nghèo cao nhất, do vậy cần thiết phải xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030; xác định mục tiêu cụ thể, giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển toàn diện vùng này, thu hẹp dần khoảng cách với các vùng phát triển.