Bắc Giang chỉ đạo chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật, ý thức cán bộ, công chức