- Kính thưa các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Chính phủ; các đồng chí nguyên Lãnh đạo Ban Cán sự Đảng Ngoài nước và Đảng ủy Ngoài nước qua các thời kỳ,

- Thưa toàn thể các đồng chí,

Tôi rất vui mừng đến dự buổi Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm công tác Đảng ngoài nước. Buổi Gặp mặt hôm nay được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhân dịp này, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng biểu dương những thành tích to lớn mà công tác Đảng ngoài nước đã đạt được trong 6 thập kỷ qua.Nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập Hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp rất quan trọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên làm công tác Đảng ngoài nước cho sự nghiệp cách mạng của Đảng trong những năm qua.

Thưa các đồng chí,

Cách đây tròn 60 năm, ngày 31/3/1961, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết 16, trong đó quyết định thành lập ở mỗi nước một đảng bộ và thành lập cơ quan chỉ đạo, quản lý các đảng bộ ngoài nước lấy tên là Ban Cán sự đảng ngoài nước. Kể từ đó, ngày 31/3 trở thành Ngày truyền thống công tác Đảng ngoài nước.

Việc Ban Bí thư ban hành Nghị quyết 16 năm 1961 là sự khẳng định vai trò quan trọng của công tác Đảng ngoài nước đối với cách mạng Việt Nam, được đúc kết qua những năm tháng đấu tranh trước đó; đồng thờithể hiệntầm nhìn của Đảng đối với công tác đảng ngoài nước cho những thời kỳ sau này.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy, ngay từ những ngày đầu cách mạng, nhiều đảng viên của chúng ta đã ra nước ngoài hoạt động. Dưới sự dìu dắt, chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhiều cán bộ “hạt giống đỏ” đã được đào tạo, hoạt động ở nước ngoài và trở thành những lãnh đạo tiêu biểu, những đảng viên trung kiên của Đảng ta như các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác.

Trong các gian đoạn sau này, công tác Đảng ngoài nước vẫn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, các thế hệ cán bộ làm công tác Đảng ngoài nước luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng của Đảng. Nhờ vậy, trong những thời kỳ khó khăn của cách mạng Việt Nam, kể cả khi phong trào cộng sản thế giới có biến động lớn (nổi bật là sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống XHCN ở Đông Âu), công tác đảng ngoài nước vẫn luôn đứng vững và có nhiều tham mưu, đóng góp quan trọng vào xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Như vậy, có thể nói một cách khái quát, trong 6 thập kỷ qua, công tác đảng ngoài nước đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng ở nước ngoàithực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ từ xa; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở ngoài nước; đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa các đồng chí,

Trải qua các giai đoạn cách mạng, cơ cấu tổ chức, bộ máy chỉ đạo, theo dõi công tác đảng ngoài nước luôn có sự điều chỉnh để phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước, cũng như để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ. Gần đây nhất,tháng 11/2019, Bộ Chính trị đã có Quyết định 209 về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa lợi thế của công tác đối ngoại và công tác đảng ngoài nước để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đối ngoại cũng như xây dựng và phát triển Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với Quyết định 209, Đảng bộ Bộ Ngoại giao trở thành đảng bộ có số lượng đảng viên lớn nhất trong số các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.

Tôi vui mừng thấy rằng, qua hơn 1 năm thực hiện Quyết định 209 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Bộ Ngoại giao (mới) đã có nhiều nỗ lực và đạt những kết quả quan trọng. Cơ cấu tổ chức làm công tác đảng ngoài nước nhanh chóng được kiện toàn.Các hoạt động chỉ đạo/hướng dẫn các đảng bộ/chi bộ ngoài nước, quản lý đảng viên ở nước ngoài không bị gián đoạn, bảo đảm thông suốt;chất lượng,  hiệu quả được nâng cao. Tôi đánh giá cao việc Đảng bộ Bộ ngay sau Đại hội lần thứ 28 đã xây dựng chương trình hoạt động, trong đó có nội dung về tăng cường công tác đảng ngoài nước.

 

Thưa các đồng chí,

Đại hội Đảng XIII đã xác định cần "tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân".Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ này, yêu cầu đối với công tác đối ngoại và công tác đảng ngoài nước sẽ ngày càng cao hơn.

Tôi đề nghị công tác đảng ngoài nước thời gian tới cần có sự đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, tập trung vào những nội dung chính sau:

- Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức rằng làm tốt công tác đảng ngoài nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành Ngoại giao. Nội dung về công tác đảng ngoài nước cần được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Cán sự đảng, Đảng bộ Bộ, các đảng bộ/chi bộ nước tại các địa bàn. Cần có sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên đối với công tác đảng ngoài nước.

 - Thứ hai,từ góc độ các địa bàn, cũng như từ góc độ ngành Ngoại giao, cần không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu về các vấn đề liên quan đến xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng; kiến nghị giải pháp cải tiến công tác đảng, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, sinh sống trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

- Thứ ba,cần rà soát toàn diện các cơ chế, quy trình trong công tác đảng ngoài nước (như: liên quan đến phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong quản lý, đánh giá đảng viên ở nước ngoài...), để từng bước chuẩn hóa;kiến nghị xây dựng các cơ chế, quy trình mới phù hợp, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

- Thứ tư, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ngoài nước, cả ở trong nước cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Cần xác định mỗi cán bộ làm công tác đảng ngoài nước cũng đồng thời là cán bộ đối ngoại, do đó, cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại. Về lâu dài, cũng cần tính toán trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác đảng ngoài nước cho cán bộ ngoại giao trước khi đi công tác nhiệm kỳ.

- Thứ năm, trong công tác đảng ngoài nước, ngoài việc nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực tham mưu, cần chú trọng thỏa đáng đến công tác xây dựng và phát triển đảng. Theo đó, mỗi Cơ quan đại diện nói chung và cán bộ làm công tác đảng ngoài nước nói riêng cần chủ động, tích cực tìm kiếm, phát hiện những quần chúng ưu tú ở nước ngoài để có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn, kết nạp vào Đảng, từ đó góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Tôi được biết sau đây Đảng ủy Bộ sẽ tổ chức Tọa đàm về“Nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”. Tôi cho rằng đây là sáng kiến rất thiết thực. Tôi đề nghị Tọa đàm tập trung phân tích rõ thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong công tác đảng ngoài nước hiện nay và thời gian tới, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằmhoàn thiện công tác đảng ngoài nước, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Thưa các đồng chí,

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của toàn ngành Ngoại giao, công tác đảng ngoài nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục được đổi mới toàn diện cả về tư duy, nội dung và cách thức hoạt động, trên cơ sở nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm đạt hiệu quả cao nhất và đóng góp xứng đáng vào các thành tích chung của ngành Ngoại giao.

Tôi cũng tin tưởng rằng, thế hệ cán bộ làm công tác đảng ngoài nước hôm nay sẽ không ngừng tu dưỡng phấn đấu, tiếp bước các thế hệ đi trước,phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua,để đưa công tác đảng ngoài nước đạt những thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.