Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND