Sau lễ đón bằng UNESCO ghi danh "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Bộ VHTT&DL đã công bố chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản này.

Chương trình hành động quốc gia giai đoạn 2017-2022 đề cập một số nội dung chính.

Theo đó, tiếp tục nhận diện giá trị, nghiên cứu, kiểm kê, tư liệu hóa Di sản Văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và các tập quán, nghi lễ, lễ hội truyền thống tốt đẹp gắn với di sản; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tinh thần hòa hợp dân tộc và trân trọng vai trò của người phụ nữ trong cộng đồng.

Chương trình hành động quốc gia bảo vệ, phát huy Tín ngưỡng thờ Mẫu

Bộ VHTT&DL kêu gọi các bộ, ngành, UBND các cấp, các cơ quan hữu quan, cộng đồng các địa phương là chủ thể của Di sản Văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và nhân dân cả nước cùng thực hiện Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quý giá này.

Tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy di sản trong cộng đồng; khuyến khích những nghệ nhân hát văn cao tuổi truyền dạy những bài bản cổ cho thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường các hình thức giáo dục phù hợp trong và ngoài trường học.

 

Tôn vinh các cá nhân, cộng đồng có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; có chính sách, khen thưởng và phong tặng danh hiệu nhà nước cho các nghệ nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo vệ, trao truyền những giá trị văn hóa của di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt.

Thực hiện các biện pháp quản lý Nhà nước nhằm gìn giữ, bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của di sản, đồng thời ngăn ngừa, loại bỏ các hủ tục và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di sản để trục lợi, làm sai lệch di sản và có tác động tiêu cực tới đời sống cộng đồng, xã hội.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về giá trị di sản dưới nhiều hình thức tới công chúng trong và ngoài nước, gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững.

Bộ VHTT&DL sẽ chỉ đạo, hướng dẫn và đồng hành với các địa phương có di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia này, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Nam Định và các địa phương có di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ xây dựng đề án chi tiết, cụ thể hóa những nội dung của chương trình hành động quốc gia để di sản đóng góp những giá trị tích cực vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và sự đa dạng văn hóa của nhân loại.

Bộ VHTT&DL kêu gọi các bộ, ngành, UBND các cấp, các cơ quan hữu quan, cộng đồng các địa phương là chủ thể của Di sản Văn hóa phi vật thể Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và nhân dân cả nước cùng thực hiện Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quý giá này.

T.Lê