- Ngày 14/6, tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng dành cho đối tượng lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo TƯ Mai Văn Ninh chủ trì và chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội 12.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Mai Văn Ninh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội 12 của Đảng cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội 12; đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội vào việc xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã truyền đạt 2 chuyên đề: "Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội 12" của Đảng và Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 
Cơ quan báo chí, xuất bản đẩy mạnh tuyên truyền NQ Đại hội 12
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn truyền đạt 2 chuyên đề tại hội nghị

Các đại biểu cũng nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Đại hội 12 đã thông qua nhiều quyết sách, văn kiện quan trọng định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong những năm sắp tới.

Văn kiện được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung văn kiện Đại hội XI, các hội nghị TƯ nhiệm kỳ 2010 - 2015 cũng như đường lối của Đảng trong những năm trước đây.

C.Thái