Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển được gia hạn đến hết ngày 15/8/2019.

 

Các thông tin cụ thể về điều kiện đăng ký dự tuyển: Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển, vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo, thời gian và địa điểm thi tuyển dụng: Quy định chi tiết tại Thông báo số 33/TB-BTTTT ngày 25/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Theo MIC.gov.vn)