- Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 1/12 có 43 lượt bộ ngành và 139 lượt địa phương đề nghị thẩm tra tinh giản biên chế 20.338 người trong 3 năm 2015, 2016, 2017.

Trong đó, các cơ quan Đảng, đoàn thể 833 người, 2.556 người thuộc các cơ quan hành chính, các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập hơn 13.000 người, cán bộ công chức cấp xã 3.795 người và DNNN 117 người.

Cụ thể, trong năm 2015 có 15 lượt bộ ngành và 44 lượt đề nghị thẩm tra tinh giản biên chế 5.775 người, trong đó phần lớn là người về hưu trước tuổi.

Năm 2016, có 19 lượt bộ ngành, 62 lượt địa phương đề nghị thẩm tra tinh giản hơn gần 11.900 người, trong đó chủ yếu là đối tượng về hưu trước tuổi.

 

Năm 2017 tới đây có 9 lượt bộ ngành và 33 lượt địa phương đề nghị thẩm tra tinh giản hơn 2.600 người và hầu hết đối tượng tinh giản cũng là những người về hưu trước tuổi.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2017 giảm 1,5% so với năm 2016.

Theo nghị quyết số 39/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các bộ ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch tinh giản trong 7 năm (2015-2021) tối thiểu 10% biên chế.

Cũng liên quan đến công tác cán bộ công chức, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng đề án văn hóa công sở, trình Ban Bí thư cho ý kiến để chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Thu Hằng