Ngày 8/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020.

10 năm xây dựng NTM, cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã được nhà nước quan tâm đầu tư như hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa,... đã làm thay đổi bộ mặt của nông thôn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.

Tây Ninh phấn đấu năm 2020 có hơn 60% xã đạt chuẩn nông thôn mới
Tây Ninh phấn đấu năm 2020 có hơn 60% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh minh họa

Năm 2011, tỉnh chỉ có 1 xã đạt 7 tiêu chí và có 69 xã đạt dưới 5 tiêu chí, đến cuối năm 2018, tỉnh có 36/80 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 8 xã biên giới, chiếm 45% số xã toàn tỉnh. Dự kiến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 53/80 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 18 xã biên giới, chiếm 66,25% số xã toàn tỉnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X (chỉ tiêu Nghị quyết là 50%).

 

Đến nay toàn tỉnh có 39 xã đạt tiêu chí giao thông (chiếm tỷ lệ 48,8%), 75 xã đạt tiêu chí thủy lợi (chiếm tỷ lệ 93,8%), 48 xã đạt tiêu chí điện (chiếm tỷ lệ 60%), 39 xã đạt tiêu chí trường học (chiếm tỷ lệ 48,8%), 39 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (chiếm tỷ lệ 48,8%), 66 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (chiếm tỷ lệ 82,5%), 74 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông (chiếm tỷ lệ 92,5%), 67 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư (chiếm tỷ lệ 83,8%).

Các chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp đã được tỉnh triển khai thực hiện. Thời gian qua, toàn tỉnh đã thu hút 57 dự án đầu tư vào nông nghiệp trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản với tổng vốn đầu tư trên 2.100 tỷ đồng.

Đặc biệt, giai đoạn 2011- 2015 toàn tỉnh đã giảm được 7,35% hộ nghèo (tương ứng giảm 19.195 hộ nghèo, cận nghèo). Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh còn 4.354 hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 1,49%. Năm 2016, áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh có 12.584 hộ nghèo và hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,32% so với tổng số hộ gia đình.

Qua gần 4 năm thực hiện với các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương, đến nay, toàn tỉnh giảm được 1,78%, tương ứng giảm 4.975 hộ nghèo, hộ cận nghèo, bình quân mỗi năm giảm 0,59 %.

Bài: Đoàn Kiều Nga - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Anh Phương - nhóm PV