Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước.

Đây là cơ sở để thực hiện việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của các cấp có thẩm quyền tham mưu thực hiện về chế độ, chính sách và phát triển đổi ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương.

Sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được số hóa
Từ năm 2023, các cơ quan Nhà nước sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy khi thực hiện quy trình tuyển dụng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử...

Việc này cũng bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia ở các lĩnh vực khác và phải được cập nhật thường xuyên, liên tục, liên thông trong toàn hệ thống, tiến tới việc thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm kế thừa kết quả đã triển khai của các cơ quan bộ, ngành và địa phương và yếu tố bảo mật đối với các lĩnh vực quản lý Nhà nước đặc thù...

Cùng với đó, thiết lập hệ thống phân cấp, phân quyền người dùng đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương để tự cập nhật thường xuyên, liên tục những thông tin bổ sung, có thay đổi của bản thân cán bộ, công chức, viên chức theo quy định trong công tác cán bộ và được liên thông trong toàn hệ thống chính trị.

 

Trong năm nay sẽ hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, triển khai và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Năm 2021, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Bộ Nội vụ; các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu; các giải pháp kỹ thuật mật mã để bảo mật dữ liệu lưu trữ và dữ liệu trao đổi thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

Đồng thời, thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và cập nhật bổ sung dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế vào cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của bộ, ngành và địa phương; tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức tập trung tại Bộ Nội vụ.

Năm 2022 và các năm tiếp theo, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được đưa vào quản lý và khai thác sử dụng. 

Đến năm 2023, các cơ quan Nhà nước sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện quy trình tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử.... Từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống.

Thu Hằng

Không để cán bộ, công chức dôi dư ngồi chơi nhưng vẫn nhận lương

Không để cán bộ, công chức dôi dư ngồi chơi nhưng vẫn nhận lương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn yêu cầu sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập huyện, xã, "không để họ ngồi chơi mà vẫn nhận lương".