Chiều 12/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội làm việc tại Kiểm toán Nhà nước.

Kiến nghị xử lý tài chính 50.878 tỷ đồng

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, trong năm 2021 có 190 cuộc kiểm toán, dự kiến tổ chức thành 213 đoàn kiểm toán, đã kết thúc 91 đoàn.

Tăng cường chuyển đổi số hoạt động kiểm toán  trong đại dịch Covid-19
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Tám tháng đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 50.878 tỷ đồng (tăng thu ngân sách Nhà nước 6.659 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước 5.798 tỷ đồng và kiến nghị khác 38.421 tỷ đồng).

Đồng thời, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 67 văn bản pháp luật, kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan.

Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 151 báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho các đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòa án, các cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Cơ quan này cũng chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm lành mạnh tài chính công

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện được vai trò là công cụ để đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; làm lành mạnh tài chính công cũng như sử dụng tài sản công, tài chính công ngày càng hiệu quả.

Chất lượng hoạt động kiểm toán ngày càng được nâng lên, là cơ sở rất quan trọng phục vụ Quốc hội và các cơ quan nhà nước.

Tăng cường chuyển đổi số hoạt động kiểm toán  trong đại dịch Covid-19
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nhấn mạnh với “nghệ tinh, tâm sáng”, kiểm toán viên vẫn xử lý được sai phạm, để cái tốt phát triển, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Tinh thần kiểm toán là xây dựng để phát triển, đấu tranh chống tiêu cực đồng thời biểu dương, nhân rộng những cái tốt”.

 

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng đề án hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời sớm xây dựng kế hoạch để triển khai chiến lược Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030, không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động, khắc phục tình trạng phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm.

“Chiến lược phải đặt trong bối cảnh tổng thể là thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết có liên quan, nhất là Nghị quyết số 161/2020 và các nghị quyết 5 năm vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ nhất”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước rà soát, đánh giá tình hình triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước mới được Quốc hội thông qua, nhất là những nội dung liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện cung cấp kết quả kiểm toán tới cả các cơ quan nhà nước ở địa phương.

Kiểm toán Nhà nước cần quan tâm tới việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy, công chức, kiểm toán viên theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; tăng cường đào tạo đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ chuyên môn; bảo đảm tính độc lập; chú trọng phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kiểm toán.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Kiểm toán Nhà nước tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán phù hợp với tình hình mới, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá, tổng hợp việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm tính nghiêm minh trong thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công khai kết quả kiểm toán bằng các hình thức phù hợp theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2022, trong đó có giám sát, xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước cần bám sát các nhiệm vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Quốc hội, giúp Chính phủ trong công tác quản lý và điều hành, nhất là tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để sau đại dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; bám sát các chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, trọng tâm của năm 2022 là bám vào giám sát tối cao về tiết kiệm chống lãng phí.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kiểm toán cần chú ý ba trụ cột trong các chính sách vĩ mô hết sức quan trọng là chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách thương mại. Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô là quan trọng nhất.

Cùng với đó là định hướng trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, chính sách.

Thu Hằng

Thêm 3.000 y bác sĩ Trung ương vào Nam chống dịch Covid-19

Thêm 3.000 y bác sĩ Trung ương vào Nam chống dịch Covid-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến động viên 3.000 y, bác sĩ của 22 bệnh viện Trung ương vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19.