Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Cơ cấu này giữ nguyên số bộ ngành như nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong những ngày tới, Quốc hội sẽ tiến hành kiện toàn 27 chức danh của Chính phủ, giảm một Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Cụ thể, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng; phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Nhân sự được giới thiệu vào các chức danh này hầu hết là tái cử từ khóa XIV.

 
Quốc hội thông qua cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới có 22 bộ ngành

Thu Hằng

Không sáp nhập bộ ngành nhưng phải sắp xếp lại tổng cục trong bộ

Không sáp nhập bộ ngành nhưng phải sắp xếp lại tổng cục trong bộ

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đồng ý giữ nguyên số bộ ngành như hiện tại nhưng đề nghị Chính phủ đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các bộ, đặc biệt là các tổng cục.