Hội nghị Trung ương 13 hôm nay làm việc ngày thứ ba tại Hà Nội.

Buổi sáng, dưới sự chủ trì, điều hành của Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Ban chấp hành Trung ương đã làm việc tại tổ để thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 11; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 11; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các dự thảo Báo cáo trên.