Năm 2021 -  Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển
 

VietNamNet