Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công tỉnh (viết tắt là Trung tâm), thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện thủ tục hành chính và chỉ đạo của tỉnh, 100% thủ tục hành chính đã được niêm yết và thực hiện tại Trung tâm cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã (trừ một số thủ thủ tục hành chính đặc thù phải thực hiện ngoài thực địa và cần cơ sở vật chất đặc biệt đã được UBND tỉnh cho phép).

Các hình thức niêm yết thủ tục hành chính được thông qua nhiều kênh như: niêm yết bản cứng, bản mềm trên trang điện tử dịch vụ công của tỉnh, trang web của các sở, ngành, của Trung tâm Hành chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và tra cứu khi thực hiện thủ tục hành chính.

Hiện nay, tại Trung tâm có 1.440 thủ tục của các cơ quan đang áp dụng thực hiện. Trong đó, thủ tục hành chính của các cơ quan thuộc UBND tỉnh là 1.383;  thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc là: 57 (gồm: Công an: 10 thủ tục, Thuế: 01 thủ tục, Điện lực: 34 thủ tục, Bảo hiểm xã hội tỉnh: 12 thủ tục).

Liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm (số liệu tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/12/2020) cho thấy, tổng số hồ sơ tiếp nhận là: 94.397 hồ sơ (nhiều hơn so với năm 2019 là 31.004 hồ sơ), trong đó:  Tiếp nhận trực tuyến là 26.215 hồ sơ, chiếm 27,77%.

Trong số đó, hồ sơ đã giải quyết: 87.989 hồ sơ (đạt 93,2%), trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn. Hồ sơ đang giải quyết: 3.124 hồ sơ (chiếm 3,3%) và hồ sơ phải bổ sung, hồ sơ trả lại và công dân rút: 3.284 hồ sơ (chiếm 3,4%).

Năm 2020, việc thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm luôn được quan tâm, chú trọng. Theo đó, trực tiếp trả 24.871 kết quả cho tổ chức, công dân; gửi hơn 28 nghìn tin nhắn thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới tổ chức, cá nhân, giúp tổ chức, cá nhân chủ động sắp xếp công việc đến nhận kết quả sớm nhất. Đồng thời, phối hợp với bưu điện tỉnh thực hiện trả hơn 6,3 nghìn hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến đúng địa chỉ theo yêu cầu; thực hiện thu phí, lệ phí được hơn 193 tỷ đồng.

Khối hồ sơ khổng lồ được xử lý tại Trung tâm Hành chính công Bắc Ninh
Bên trong trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp rà soát, phân loại thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục có yếu tố liên thông áp dụng tại Trung tâm, đồng thời, xây dựng quy trình xử lý thủ tục hành chính quản lý, điều hành trên phần mềm ứng dụng theo hướng loại bỏ các quy trình rườm rà, giảm đầu mối, tiết kiệm thời gian và minh bạch hóa việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh thực hiện việc giải quyết TTHC "4 tại chỗ", chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện khác để việc giải quyết tại chỗ đạt hiệu quả cao nhất; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và thực hiện tiếp nhận thay hồ sơ giải quyết TTHC do các Sở, ngành ủy quyền.

Khối hồ sơ khổng lồ được xử lý tại Trung tâm Hành chính công Bắc Ninh

Chỉ số hài lòng đạt gần tuyệt đối

Ngày 17/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh. Đến năm 2018, 8/8 huyện, thị xã, thành phố; 126/126 xã, phường, thị trấn đã triển khai mô hình Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

 

Thông qua cơ chế quản lý vận hành mới, mọi kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; từng bước làm thay đổi phương thức làm việc, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của cơ quan nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức; cải tiến chất lượng phục vụ; từng bước đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Theo kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, tỷ trọng người dân đánh giá hài lòng về các dịch vụ công đạt trên 90% năm 2018 và 98% năm 2019.

Những tiêu chí có tính chất cản trở người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính năm 2019 giảm đáng kể so với năm 2018. Rõ nét nhất là tỷ lệ công chức gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính giảm từ 14% (năm 2018) giảm xuống còn 2% (năm 2019);

Sau 3 năm đi vào hoạt động, mô hình trung tâm Hành chính công đã đạt những kết quả rõ rệt, thay đổi diện mạo địa phương. Việc vận hành trung tâm đã tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

So với việc phải đi lại nhiều nơi như trước đây, bây giờ công dân chỉ cần đến Trung tâm là đầu mối duy nhất tập trung việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính, quy trình giải quyết đều được công khai – minh bạch (trừ một số TTHC đặc thù phải thực hiện ngoài thực địa và cần cơ sở vật chất đặc biệt đã được UBND tỉnh cho phép.

Việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được giám sát, đôn đốc kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực. Lần đầu tiên có một cơ quan độc lập giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ hồ sơ sớm hạn đạt kết quả cao; giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung, hồ sơ phải trả lại.

Năm 2019, trên phần mềm dịch vụ công có hơn nửa triệu hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết. Tỷ lệ trả kết quả sớm trước thời hạn đạt trên 80%, số ngày được rút ngắn trung bình là 2 ngày.

Đặc biệt, việc áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các sáng kiến, sáng tạo vào quá trình hoạt động. Trung tâm đã đề xuất và đưa vào áp dụng nhiều sáng kiến với những giải pháp sáng tạo như: sáng kiến thu phí lệ phí bằng biên lai tự in trên phần mềm một cửa điện tử; áp dụng giải quyết thủ tục hành chính “4 tại chỗ”;

Thông tin hồ sơ sắp hết hạn giải quyết đến các cơ quan, đơn vị; Thông báo kết quả giải quyết TTHC bằng tin nhắn đến công dân; Thông báo công khai kết quả giải quyết TTHC trên mạng; Tiếp nhận thay hồ sơ giải quyết TTHC đối với những đơn vị phát sinh ít hồ sơ và những thủ tục hành chính giải quyết đơn giản; thực hiện tinh giản biên chế mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết công việc của các cơ quan chuyên môn.

Việc áp dụng phần mềm “Một cửa điện tử” thống nhất dùng chung từ tỉnh xuống xã; Ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính song song; lập bản đồ, số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho việc đôn đốc, theo dõi, kiểm tra được khách quan hơn. Hướng mô hình chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp tối đa.

Hà An