- Đại biểu QH, HĐND có thể cung cấp thông tin minh họa bằng hình ảnh, video, vật chứng cụ thể để chất vấn.

 

Đó là một trong những nội dung của luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND được QH thông qua sáng nay.

ĐBQH, ĐB HĐND, Quốc hội, chất vấn, UB TVQH
Ảnh: Hoàng Long

Điều 15 và 60 của luật quy định, đại biểu QH, ĐB HĐND nêu chất vấn, có thể cung cấp thông tin minh họa bằng hình ảnh, video, vật chứng cụ thể.

Theo luật được thông qua, người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà đại biểu QH, HĐND đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời bất cập (nếu có).

QH và HĐND cho trả lời chất vấn bằng văn bản trong các trường hợp chất vấn không thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp; vấn đề chất vấn cần được điều tra, xác minh; chất vấn thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp nhưng chưa được trả lời tại kỳ họp.

Người bị chất vấn phải trực tiếp trả lời bằng văn bản. Văn bản trả lời chất vấn được gửi đến đại biểu QH, HĐND đã chất vấn, UBTVQH, các đoàn ĐBQH, thường trực HĐND và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của QH trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày chất vấn, trừ tài liệu mật.

Điều 89 của luật về việc bảo đảm việc thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát có quy định Nghị quyết về giám sát của QH, UB TVQH, HĐND có giá trị pháp lý bắt buộc thực hiện.

Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Thu Hằng