Hôm nay, Ban chấp hành TƯ làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Phiên họp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành.

Trung ương thảo luận chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm
Ảnh: Nhật Bắc

Buổi chiều, TƯ cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Theo chương trình, hội nghị diễn ra đến ngày 13/10. Các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Thu Hằng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chú ý những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chú ý những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TƯ chú ý đến những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau để Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội 13.