Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021 và việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1/7/2021.

Nghị quyết gồm: Chính quyền địa phương ở TP.HCM có HĐND và UBND; ở quận và phường không có HĐND mà chỉ có UBND. Tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, TP, xã, thị trấn của TP.HCM được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (có cả HĐND và UBND).

Cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm Chủ tịch, không quá 3 Phó Chủ tịch, các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận. Còn UBND phường gồm Chủ tịch, không quá 2 Phó Chủ tịch và các công chức khác của UBND phường.

TP.HCM không tổ chức HĐND cấp quận, phường từ năm 2021
Năm 2021 bỏ HĐND ở cấp quận, phường TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng

HĐND và UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021. Kể từ ngày 1/7/2021, UBND quận, UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết này.

Từ ngày 1/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước thời điểm này được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác. Trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó theo quy định của Chính phủ.

Năm 2021 có thể thành lập TP Thủ Đức

Nghị quyết quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; UBND, Chủ tịch UBND TP thuộc TP.HCM. Đây cũng là nội dung mà khi thảo luận tại Quốc hội, có ý kiến băn khoăn là không hợp lý vì trên thực tế chưa có đơn vị hành chính này; quy định như vậy sẽ không thống nhất với quy định tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết.

Báo cáo giải trình, tiếp thu về vấn đề trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết trên cơ sở quy định về “đơn vị hành chính tương đương” với quận, huyện, thị xã tại khoản 1 Điều 110 của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã cụ thể hóa tên gọi của đơn vị này là “TP thuộc TP trực thuộc TƯ”.

Mặc dù khi ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 chưa có TP thuộc TP trực thuộc trung ương nào được thành lập, nhưng để tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức chính quyền địa phương ở loại đơn vị hành chính này, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cụ thể cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND TP thuộc TP trực thuộc TƯ.

Hiện nay, đề án đề nghị thành lập TP Thủ Đức thuộc TP đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hộ xem xét, quyết định. Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của chính quyền TP Thủ Đức sau khi được thành lập thì việc dự thảo Nghị quyết này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền TP thuộc TP là cần thiết và phù hợp.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng khẳng định quy định như vậy không mâu thuẫn với khoản 4 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết vì tại TP thuộc TP vẫn tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhưng do ở các phường thuộc TP này không tổ chức HĐND nên trong Nghị quyết của Quốc hội phải bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn cho HĐND, UBND TP thuộc TP tương tự như đối với HĐND, UBND TP.HCM.

Đề án đề nghị thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đã được Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo thẩm quyền.

Theo dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nội dung này tại phiên họp tháng 12/2020; nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ ban hành nghị quyết thành lập TP Thủ Đức để bảo đảm có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2021 nhằm tạo tính đồng bộ trong việc triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị và kịp chuẩn bị cho công tác bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Thành Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp ra quyết định nhanh hơn

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Mô hình chính quyền đô thị sẽ giúp ra quyết định nhanh hơn

Chiều nay (26/10), Quốc hội dành nửa buổi chiều để nghe và thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.