Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ làm Phó chủ tịch Thường trực thay bà Trần Thị Hà đã nghỉ hưu.

Ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm ủy viên Thường trực.

Bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm ủy viên thay bà Nguyễn Thị Thu Hà đã nhận nhiệm vụ khác.

Ông Phạm Đức Toàn, Phó trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm ủy viên.

Theo quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhiệm vụ của Hội đồng là thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong việc tham mưu đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức các phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với Đảng và Chính phủ đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và trong từng giai đoạn, tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng.

Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đề nghị Thủ tướng xem xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu tỉnh Anh hùng, thành phố Anh hùng.

Thành Nam 

Xét tặng ông Nguyễn Đức Chung huân chương vì thành tích chống dịch Covid-19

Xét tặng ông Nguyễn Đức Chung huân chương vì thành tích chống dịch Covid-19

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội hôm nay (29/6) đã có đề nghị khen thưởng huân chương Lao động hạng nhất đối với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.