Sáng nay (19/6), với 91,51% ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội.

Nghị quyết gồm 6 điều, quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, mức dư nợ vay và sử dụng Quỹ dự trữ tài chính.

HĐND TP Hà Nội được quyền quyết định một số khoản thu phí trên địa bàn (phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí); điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí được quy định trong danh mục phí, lệ phí.

Ngân sách thành phố được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và chi sự nghiệp kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế…

Quốc hội cho Hà Nội được tự quyết thu, tăng phí
ĐBQH nhấn nút thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội

Nghị quyết cũng cho phép thành phố được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất để đầu tư phát triển hạ tầng; được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn Nhà nước để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội…

Nghị quyết thông qua cũng cho phép Hà Nội quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư. Quy định tổng mức vay và bội chi ngân sách TP hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước….

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020 và được thực hiện trong 5 năm.

Trần Thường

Quốc hội đồng ý bổ sung hơn 23.400 tỷ đồng đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Quốc hội đồng ý bổ sung hơn 23.400 tỷ đồng đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Quốc hội đồng ý cho Chính phủ chuyển ba dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công và bổ sung 23.461 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước.