Hội thảo khoa học về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định, hội thảo lần này là một trong hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Hội thảo nhằm rút ra những kinh nghiệm có giá trị trong việc phát huy truyền thống yêu nước, ý chí giữ vững độc lập tự do của dân tộc; truyền thống vẻ vang của quân đội và vai trò của ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

Hội thảo khoa học về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, quân đội sinh ra và lớn lên trong quá trình đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, d­ưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Trưởng thành, chiến đấu theo tư tưởng ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam đã, đang và nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc lời dạy của Bác: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Với quan điểm và phương pháp luận khách quan, khoa học, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung tham luận, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn những nội dung chủ yếu gồm: Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam; tôn vinh thành tựu, chiến công, làm sâu sắc hơn những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc về những thắng lợi; đúc rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Bên cạnh đó, các đại biểu, nhà nghiên cứu khoa học cần phân tích, khẳng định vai trò, thành tựu của ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; làm rõ vai trò, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ trương bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng khẳng định qua các kỳ đại hội, xác định là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng thời kỳ mới. Do đó, vai trò của quân đội và thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân cần ngày càng được củng cố vững chắc, liên hoàn, để “thế trận lòng dân” được tăng cường. 

Ngày hội Quốc phòng toàn dân - ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, thực hiện ngày hội Quốc phòng toàn dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an ninh cho sự phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…

Báo cáo tổng thuật hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam cho rằng, hội thảo đã một lần nữa đã làm sâu sắc, cụ thể hơn giá trị của chiến công, bài học của chiến thắng, ý nghĩa những thành tích của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; làm rõ những thành tựu sau 30 năm thực hiện ngày hội Quốc phòng toàn dân. 

Kết quả hội thảo góp phần hoàn thiện quá trình đúc rút những kinh nghiệm sâu sắc, là cơ sở quan trọng để tiếp tục vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thái An 

Công bố Sách Trắng quốc phòng 2019, giới thiệu vũ khí hiện đại của Việt Nam

Công bố Sách Trắng quốc phòng 2019, giới thiệu vũ khí hiện đại của Việt Nam

 Chúng ta không ngần ngại giới thiệu trong Sách Trắng những vũ khí trang bị truyền thống cũng như hiện đại của quân đội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.