Chiều nay, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự khóa 13
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị giao ban

Chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng

Trong 6 tháng vừa qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; tích cực triển khai, hoàn thành một khối lượng công việc lớn có nhiều kết quả, mô hình mới, cách làm sáng tạo.

Mới đây, ngành đã tập trung tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35 về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Cùng với đó là thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Ngành đã trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt quy hoạch ủy viên BCH TƯ khóa 13; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên thuộc quản lý của cấp ủy các cấp.

Ngoài ra, ngành đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa 11, 12 với những kết quả tích cực, dần đi vào thực chất hơn...

Chấm dứt chạy chức, chạy quyền

Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng; kịp thời ban hành hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng thời, ngành sẽ tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy.

Ngành cũng tham mưu cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ.

Cùng với đó, chú trọng nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập; hoàn thiện thể chế để thúc đẩy việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

Ngoài ra, ngành sẽ thực hiện đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Từ đây đến cuối năm, ngành tập trung làm tốt công tác nhân sự thường xuyên; đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra; tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị. 

Ngoài ra, ngành chú trọng đến việc cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị.

Từ đó xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền...

Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội 13

Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội 13

Cùng với việc phân công cấp uỷ viên khoá mới, cấp uỷ các cấp sắp xếp, bố trí, kịp thời thực hiện chế độ, chính sách với trường hợp cấp uỷ viên không tái cử.

Thu Hằng