- "Chống tham nhũng, lãng phí nếu chỉ Đảng, chính quyền vào cuộc mà không có nhân dân, không có Mặt trận đoàn thể thì không thành công".

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 và ký kết chương trình phối hợp năm 2017 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và TƯ các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội KH&KTVN, Liên minh HTX VN, sáng nay.

“Mặt trận và các tổ chức thành viên phải cùng suy nghĩ việc chống tham nhũng có thể hình thành một phong trào vận động toàn dân chống tham nhũng, lãng phí hay không?", Chủ tịch UBTƯ MTTQ trăn trở.

Hình thành phong trào vận động toàn dân chống tham nhũng

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thành Trung)

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, UBTƯ MTTQ VN đang triển khai thực hiện vấn đề này và trong thời gian tới sẽ có chương trình hành động để thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về chống tham nhũng trong đó phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam các tổ chức thành viên, người dân truyền thông để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Năm 2016, công tác phối hợp của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong năm 2017 chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội KH&KTVN, Liên minh HTX Việt Nam tập trung ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, các cơ quan phối hợp nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân; tập hợp góp ý, sáng kiến của nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng đất nước; phối hợp tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các tầng lớp nhân dân.

Không để tổ chức, cá nhân nào khó khăn mà không được hỗ trợ

Đến nay, việc phối hợp là 1+7 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội KH&KTVN, Liên minh HTX Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các tổ chức tham gia chương trình phối hợp cần quan tâm thực hiện hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông mong muốn, chương trình phối hợp giữa các cơ quan nói trên trong năm 2017 làm sao để không để một thành phần nào, trường hợp khó khăn nào không được quan tâm giúp đỡ.

“Cần có sự giám sát của các tổ chức chính trị xã hội với những đối tượng này qua việc hình thành hệ thống, địa chỉ tiếp nhận thông tin từ hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với những hộ gia đình khó khăn cùng cực, phụ nữ bị bạo hành để có có sự xử lý, hỗ trợ kịp thời, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, trong năm 2017, cần tạo sự đột phá trong xây dựng HTX kiểu mới. "Tối thiểu một xã nông thôn mới phải có ít nhất một HTX kiểu mới, có như thế mới phủ hết được số lượng 12 triệu nông dân của Việt Nam”, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân gợi mở.

Kiên Trung