Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết như trên trong báo cáo tóm tắt Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ sáng 15/10.

Theo ông Phong, nhiệm kỳ qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đạt kết quả tương đối toàn diện, có nhiều nét đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng vào 4 vấn đề đột phá
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động trong tham mưu cấp ủy cùng cấp và thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh việc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa thường xuyên, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Việc thi hành kỷ luật đảng, chính quyền ở một số nơi còn hiện tượng nể nang, né tránh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý có lúc còn chậm.

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong việc xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên việc triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội có nội dung còn chậm so với kế hoạch dự kiến. Một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách chưa có điều kiện thực hiện.

Ông Phong cũng cho biết, về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng thực hiện, nhưng việc phát hiện vụ việc tham nhũng còn ít so với thực tế, đặc biệt là tự phát hiện tham nhũng trong các đơn vị; việc xử lý còn kéo dài, Thu hồi tài sản tuy có tiến bộ nhưng tỷ lệ còn thấp; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của một số cấp ủy chưa hiệu quả.

Tình trạng lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tài sản, nhà đất công; quản lý đầu tư xây dựng vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp nhà nước.

4 vấn đề đột phá

Theo ông Phong, nhiệm kỳ qua kinh tế TP tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, cơ bản dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước...

Để phát triển TP nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới, người đứng đầu chính quyền TP cho biết, TP kỳ vọng 4 chương trình phát triển giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể:

Thứ nhất là chương trình đột phá đổi mới quản lý TP với mục tiêu trọng tâm là chủ động xây dựng, kiên trì kiến nghị, triển khai các cơ chế, chính sách quản lý TP phù hợp tính chất đô thị đặc biệt, đầu tàu về nhiều mặt của cả nước. Đồng thời, đề xuất tỷ lệ điều tiết cho ngân sách TP; đề xuất không tổ chức HĐND ở quận, phường; chuyển một số huyện thành quận; hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông gắn với thành lập TP Thủ Đức; thực hiện nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.

Chủ tịch UBND TP.HCM kỳ vọng vào 4 vấn đề đột phá
Toàn cảnh đại hội

Khơi dậy tiềm năng, niềm tự hào của các tầng lớp Nhân dân TP tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, thi đua sáng tạo xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.

Thứ hai, chương trình đột phá phát triển hạ tầng TP với mục tiêu trọng tâm là phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng giao thông, tạo môi trường, điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian phát triển, kết nối các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gắn với bố trí, cơ cấu lại sản xuất và phân bố dân cư.

Thứ ba, chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa TP với mục tiêu trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đạt trình độ quốc tế ở 8 lĩnh vực (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị); phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển tiềm năng trí tuệ của nguồn nhân lực thành những thành quả ứng dụng và sáng tạo khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đầu tư phát triển các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao trình độ thể thao thành tích cao và hoạt động thể dục thể thao trong cộng đồng. Phát triển các ngành, lĩnh vực văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực để phát triển kinh tế. Củng cố các hoạt động lễ hội, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thường niên...

Thứ tư, chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP.HCM với mục tiêu trọng tâm là đồng hành và tích cực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hợp tác các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển. Chú trọng phát triển sản phẩm và thương hiệu sản phẩm, nâng cao tỷ lệ cung ứng sản phẩm đặc trưng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Ông Nguyễn Văn Nên là khách mời đặc biệt của Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Nên là khách mời đặc biệt của Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Phát biểu tại phiên họp trù bị của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, sáng 14/10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông Nguyễn Văn Nên là khách mời đặc biệt của Đại hội.

Hồ Văn - Bảo Anh - Thanh Tùng