Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Viện nghiên cứu Lập pháp có khung khổ mới để tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu lập pháp, thiết chế quan trọng có tính đặc thù; chúc mừng Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Hội đồng khoa học của nhiệm kỳ 2021-2026.

Về nhiệm vụ của Viện nghiên cứu Lập pháp trong thời gian tới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Viện sớm ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, những nhiệm vụ khác theo Nghị quyết đã giao, đề xuất kiện toàn bộ máy. Đặc biệt, tuyển dụng nhân lực có trình độ, khuyến khích động viên hình thành đội ngũ chuyên gia cộng tác viên, tập hợp trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học, các học viện, nhà trường trong công tác nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu Lập pháp.

Nhấn mạnh tầm quan trọng Viện nghiên cứu Lập pháp  là cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Viện cần mở rộng, từng bước thiết lập quan hệ với các cơ sở nghiên cứu trong cả nước; tăng cường ngoại giao nghị viên trên thế giới để trao đổi kinh nghiệm. Viện làm nòng cốt thành lập mạng lưới sáng kiến Quốc hội; tham gia tích cực vào Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên, các hoạt động trong khuôn khổ của diễn đàn; hình thành tổ tư vấn cho cho Chủ tịch Quốc hội.

"Viện nghiên cứu Lập pháp tập trung triển khai có hiệu quả công tác chuyên môn, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động xây dựng các chuyên đề của Đảng, Đoàn Quốc hội đã được phân công theo chương trình hành động của Quốc hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện về nghiên cứu khoa học và tổ chức thông tin xuất bản, tạp chí nghiên cứu, lập pháp và quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ. Phát huy vai trò của Viện là cơ quan nghiên cứu, tham mưu về lập pháp và thông tin lập pháp, tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tham gia có hiệu quả cùng với Hội đồng Dân tộc các Ủy ban Quốc hội trong tất cả các khâu của quy trình xây dựng, ban hành luật và nghị quyết. Đồng thời, Viện nghiên cứu lập pháp cũng phải hoàn thiện các báo cáo chuyên đề khoa học, các ấn phẩm kết quả nghiên cứu của các đề tài liên quan đến hoạt động của Quốc hội để phục vụ cho các kỳ họp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, Viện nghiên cứu Lập pháp phối hợp chặt chẽ với Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cung cấp kịp thời tài liệu cho đại biểu Quốc hội, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu về khoa học, luật pháp; chủ động sớm để tổng kết, đánh giá kinh nghiệm hoạt động 80 năm của Quốc hội, đưa ra những thành tựu, bài học để tiếp tục kế thừa và phát huy.

Theo Nghị quyết, chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu Lập pháp có nhiệm vụ thu hút chuyên gia và cộng tác viên tham gia hoạt động nghiên cứu và tổ chức cung cấp thông tin khoa học lập pháp. Tổ chức các hội nghị, hội thảo phục vụ các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Lập pháp và phiên họp thứ nhất của Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên Hội đồng khoa học đã thông qua Chương trình công tác của Hội đồng khoa học; quy chế làm việc của hội đồng; phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng khoa học. Đồng thời, xem xét cho ý kiến vào định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện tại cơ quan của Quốc, cơ quan thuộc uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng Quốc hội.

Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Chủ tịch Hội đồng khoa học các Phó chủ tịch Hội đồng khoa học gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển và 22 Ủy viên.

Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc vụ có trách nhiệm thảo luận, xem xét định hướng khoa học, công nghệ; tư vấn nhiệm vụ, danh mục khoa học, công nghệ hàng năm; giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ; điều hòa thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Hội đồng khoa học thực hiện nghiên cứu, tham mưu đóng góp ý kiến về mặt khoa học đối với những vấn đề khó, phức tạp, những vấn đề quan trọng của đất nước... khi được Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc họi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền giao./.

Theo VOV

Chủ tịch Quốc hội: Tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch

Chủ tịch Quốc hội: Tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã bế mạc chiều nay (28/7). Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thành công của kỳ họp là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới.