Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh cho thấy, cơ quan này đã trực tiếp trả 24.871 kết quả cho tổ chức, công dân; gửi hơn 28.000 tin nhắn thông báo kết quả giải quyết TTHC tới tổ chức, cá nhân, giúp tổ chức, cá nhân chủ động sắp xếp công việc đến nhận kết quả sớm nhất. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện trả hơn 6.300 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến đúng địa chỉ theo yêu cầu; thực hiện thu phí, lệ phí được hơn 193 tỷ đồng.

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh hiện có 1.440 TTHC của các cơ quan đang áp dụng thực hiện tại Trung tâm, trong đó, các cơ quan thuộc UBND tỉnh là 1.383 TTHC, các cơ quan ngành dọc là 57 TTHC.

Trung tâm đã kịp thời cập nhật, niêm yết TTHC của các cơ quan khi có sửa đổi, bổ sung, thay thế thông qua nhiều kênh như: niêm yết bản cứng, bản mềm trên trang điện tử dịch vụ công của tỉnh, trang web của các Sở, ngành, của Trung tâm Hành chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và tra cứu khi thực hiện TTHC.

Bắc Ninh 2020: Giải quyết 88.000 hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công
Bên trong trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Trong thời gian tới, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp rà soát, phân loại TTHC, đặc biệt là TTHC có yếu tố liên thông áp dụng tại Trung tâm, đồng thời, xây dựng quy trình xử lý TTHC quản lý, điều hành trên phần mềm ứng dụng theo hướng loại bỏ các quy trình rườm rà, giảm đầu mối, tiết kiệm thời gian và minh bạch hóa việc giải quyết TTHC.

 

Đẩy mạnh thực hiện việc giải quyết TTHC "4 tại chỗ", chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện khác để việc giải quyết tại chỗ đạt hiệu quả cao nhất; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và thực hiện tiếp nhận thay hồ sơ giải quyết TTHC do các Sở, ngành ủy quyền.

Bắc Ninh 2020: Giải quyết 88.000 hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công

Bắc Ninh là một trong 3 địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm thành lập Trung tâm Hành Chính công tỉnh, từ năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện ở Bắc Ninh đều đang hoạt động theo mô hình Trung tâm Hành chính công; 126/126 xã, phường, thị trấn hoạt động theo mô hình một cửa liên thông hiện đại, bảo đảm công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Đình Sơn