Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; trong đó yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt trước ngày 24/5/2021.

Bộ GTVT yêu cầu Vụ kết cấu hạ tầng, Tài chính, Pháp chế, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT gấp rút 'đặt hàng' bảo trì đường sắt theo chỉ đạo của Thủ tướng

Theo đó, Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục đường sắt trên cơ sở kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 quyết định giao dự toán chi kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ GTVT, ký hợp đồng đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho Tổng công ty Đường sắt.

Việc ký Hợp đồng đặt hàng hoàn thành trước ngày 24/5/2021. Những nội dung còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu lập thành văn bản để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ điều chỉnh nội dung hợp đồng (nếu có) làm cơ sở tiếp tục thực hiện. Trình tự, thủ tục, chủ thể trình duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì, phê duyệt dự toán chi phí sản phẩm dịch vụ công, đề xuất sửa chữa công trình không thay đổi. 

Bộ GTVT cũng yêu cầu Hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 quán triệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Tổng công ty Đường sắt tổ chức thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phù hợp với quy định.

 

Cục Đường sắt thực hiện vai trò bên đặt hàng theo quy định.

Bộ GTVT cũng giao Vụ Kết cấu hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong quá trình triển khai thực hiện những nội dung công việc nêu trên. 

Để đảm bảo tiến độ công việc, Bộ này yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp trên nguyên tắc các hoạt động quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt của Tổng công ty Đường sắt được tổ chức thực hiện thuận lợi, liên tục, theo quy định nhằm đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, an toàn. 

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện trước Bộ trưởng Bộ GTVT. 

Thủ tướng giao Bộ GTVT đặt hàng bảo trì đường sắt

Thủ tướng giao Bộ GTVT đặt hàng bảo trì đường sắt

Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì đường sắt năm 2021 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Vũ Điệp