Dưới đây là những điểm quan trọng công chức cần biết về việc nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong công việc.

1. Công chức được nâng lương trước hạn

Công chức nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức hiện giữ thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch và đạt tiêu chuẩn trong suốt thời gian giữ bậc lương như: Tiêu chuẩn về thời gian giữ bậc lương trong ngạch; Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật bằng một trong các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Điều kiện công chức được nâng lương trước hạn
Ngoài việc được nâng lương thường xuyên, công chức còn được xét nâng lương trước hạn

Ngoài việc được nâng lương thường xuyên, công chức còn được xét nâng lương trước hạn khi thuộc hai trường hợp nêu tại điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ như sau: Do lập thành tích xuất sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ; Đã có thông báo nghỉ hưu.

Như vậy, không phải lúc nào công chức cũng phải "chờ" đến đủ thời hạn và đạt thành tích trong suốt thời gian giữ ngạch mà có thể được xem xét nâng lương trước hạn nếu thuộc một trong hai trường hợp nêu trên.

2. Điều kiện

Để được nâng lương trước hạn trong trường hợp do lập thành tích xuất sắc, công chức phải đáp ứng các điều kiện nêu tại điều 3 Thông tư 08 và Điều 11 Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH : Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật bằng một trong các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức; Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch; Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản; Tính đến ngày 31-12 của năm xét nâng lương còn thiếu dưới 12 tháng để được nâng lương thường xuyên.

Điều kiện công chức được nâng lương trước hạn
Sắp tới điều kiện để nâng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ có thể sẽ được sửa đổi hoặc thay thế để phù hợp với các quy định liên quan

Tuy nhiên, sắp tới đây, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực, việc đánh giá công chức bị sửa đổi. Theo đó, không còn mức đánh giá "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên".

 

Như vậy, sắp tới điều kiện để nâng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ có thể sẽ được sửa đổi hoặc thay thế để phù hợp với các quy định liên quan.

3. Không được nâng bậc lương 2 lần liên tiếp

Điểm d, khoản 1, điều 3 Thông tư 08 nêu trên quy định: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Do đó, theo quy định này, nếu lập thành tích xuất sắc trong cùng ngạch thì công chức sẽ không được nâng bậc lương 2 lần liên tiếp. Và thời gian để xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa cũng chỉ là 12 tháng so với thời gian quy định.

4. Ai được ưu tiên?

Việc nâng lương trước hạn là một "ưu đãi" dành cho đối tượng công chức đáp ứng điều kiện nêu trên. Do đó, pháp luật cũng hạn chế số lượng công chức được xem xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc.

Điều 3 Thông tư 08 nêu rõ: Tỉ lệ công chức được nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số công chức nêu tại danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Thực tế, không hiếm trường hợp có cùng điều kiện được hưởng không đủ tỉ lệ để xem xét nâng lương. Điều 13 Quyết định 51 quy định sẽ xét trước người có thành tích cao hơn, người có thành tích thấp hơn xét sau cho đến hết chỉ tiêu.

Nếu nhiều người cùng đạt chuẩn thành tích thì thực hiện ưu tiên theo thứ tự: Công chức có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ của những năm trước; Công chức là nữ; Công chức có thâm niên công tác lâu năm; Công chức chưa được nâng lương trước hạn lần nào.

(Theo NLĐ)