Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.115 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 1.202 đồng/lít; dầu diesel tăng 297 đồng/lít; dầu hỏa tăng 291 đồng/lít; dầu mazut tăng 407 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: xăng E5RON92 không cao hơn 19.703 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 21.235 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 17.384 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 16.262 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 15.617 đồng/kg.

Xăng tiếp tục tăng giá mạnh hơn 1.000 đồng/lít
Đây là lần thứ 3 giá xăng điều chỉnh tăng kể từ đầu năm 2019
 

Việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau: xăng E5RON92 là 1.456 đồng/lít (kỳ trước chi 2.042 đồng/lít); xăng RON95 743 đồng/lít (kỳ trước chi 1.304 đồng/lít); dầu mazut không trích quỹ bình ổn (kỳ trước chi 362 đồng/kg).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính thông tin, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 17/4 là 77,895 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,99% so với kỳ trước); 79,808 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,41% so với kỳ trước),...

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5RON92 theo Công văn số 400/BTC-QLG ngày 17/4 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.725 đồng/lít (chưa có thuế Giá trị gia tăng).

Lương Bằng