Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm chỉnh chấp hành và phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cấm cán bộ ăn nhậu, nhận quà biếu bằng thịt thú rừng
 

 “Phổ biến, quán triệt tới cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị, hệ thống không mua bán, sử dụng hay biếu tặng, nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã quý hiếm và động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng trong sách đỏ, không thực hiện phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại vào môi trường và nâng cao nhận thức về bảo tồn.

L.Bằng