Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát tất cả các dịch vụ chứng khoán do Nhà nước định giá, trên cơ sở đó đã kịp thời ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020, trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2020 đến hết ngày 31/8/2020.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ không thu giá dịch vụ đăng ký niêm yết áp dụng tại Sở GDCK; không thu giá dịch vụ đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VDS); không thu giá dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh cũng như giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ.

Bộ Tài chính giảm, miễn 15 loại dịch vụ chứng khoán
Giá dịch vụ mới.

Hàng loạt các dịch vụ khác đều được giảm giá.

Cụ thể, Bộ tài chính giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; Giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

 

Không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua  hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Theo đó, giá dịch vụ giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết (không bao gồm ETF) chỉ còn 0,027% giá trị giao dịch; cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch Upcom còn 0,018%.

Giá dịch vụ lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo còn 0,27 đồng/đơn vị. Giá dịch vụ lưu ký trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ còn 0,18 đồng/đơn vị.

Bộ Tài chính giảm, miễn 15 loại dịch vụ chứng khoán
Giảm mạnh.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số là 2.700 đồng/hợp đồng; giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 4.500 đồng/hợp đồng…

Bộ Tài chính giảm, miễn 15 loại dịch vụ chứng khoán
Biến động chỉ số VN-Index 3 tháng qua.

Theo ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN, việc giảm giá dịch vụ trong bối cảnh hiện nay hợp lý và cần thiết để hỗ trợ thị trường, góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư, phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

M. Hà