Tòa cho rằng kể từ khi thành lập doanh nghiệp, số lượng vốn góp của ông Vũ bao giờ cũng nhiều hơn bà Thảo. Đây là điều cốt lõi xác định công sức đóng góp của hai bên.

Bà Thảo nuôi các cháu ăn học và thường xuyên ở nước ngoài chăm các con. Một mình ông Vũ quản lý Trung Nguyên, ông là ông chủ Trung Nguyên và mang về lợi nhuận cao.

 

Với những lập luận trên, Tòa nhận thấy cần phải chia cho ông Vũ 60%, bà Thảo 40%. Tính tổng số tiền cụ thể được hưởng dưới đây.

Đ.Yên