Tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 đã hết hiệu lực thi hành theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ.

Việc bãi bỏ Quyết định này trong khi Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf chưa được ban hành đã dẫn đến gián đoạn thực hiện thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư với dự án sân golf.

Quyết định bị bãi bỏ, bộ tuyên bố tạm ngừng giải quyết
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tạm dừng thẩm định việc lập sân golf do thiếu quy định.

Hiện nay, do các điều kiện hình thành, tiêu chí sử dụng đất và xây dựng sân golf theo Quyết định kể trên đã bị bãi bỏ, nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tạm dừng thẩm định một số hồ sơ dự án sân golf.

Để đảm bảo thi hành Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch và tránh khoảng trống pháp lý về điều kiện, thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân golf, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây có văn bản đề nghị Thủ tướng nghiên cứu sớm ban hành Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.

 

Trong thời gian Nghị định chưa được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án sân golf theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch và trên cơ sở xem xét các tiêu chí đã được quy định tại Quyết định 1946 và Chỉ thị 11/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo quyết định 1946.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tính việc bỏ quy định "Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án sân golf" để phân cấp cho UBND cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền này.

Song, vướng mắc ở chỗ trong trường hợp phân cấp cho cấp tỉnh, thì cần phải sửa đổi quy định tương ứng của Luật Đầu tư cho phù hợp với nguyên tắc quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Lương Bằng

Đề xuất bãi bỏ quy hoạch: Sắp đến thời mở sân golf thoải mái

Đề xuất bãi bỏ quy hoạch: Sắp đến thời mở sân golf thoải mái

Có 13 quy hoạch sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể do 4 Bộ đề xuất bãi bỏ gồm các quy hoạch của Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,...