Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả điều tra tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 

Tổng số doanh nghiệp trả lời trong kỳ điều tra quý II/2021 là 5.670 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo (chiếm 87,2% số doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra).

Kết quả cho thấy, có 68,2% số doanh nghiệp nhận định rằng hoạt động SXKD quý II/2021 so với quý I/2021 tốt lên và giữ ổn định (30,5% doanh nghiệp đánh giá tốt lên và 37,7% doanh nghiệp đánh giá giữ ổn định), 31,8% doanh nghiệp cho rằng SXKD khó khăn hơn.

68,2% DN công nghiệp chế biến chế tạo sản xuất kinh doanh tốt lên
Thép- Sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng khá

Niềm tin của doanh nghiệp đối với Chính phủ trong quản lý, điều hành nền kinh tế gia tăng khi có tới 77,8% doanh nghiệp dự báo quý III/2021 so với quý II/2021 tốt hơn và giữ ổn định (39,2% tốt hơn, 38,6% giữ ổn định), tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn là 22,2%.

 

Quý II/2021, Việt Nam một lần nữa đối mặt với dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại ở nhiều tỉnh, thành phố. Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều giải pháp, chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp trước tác động của dịch Covid-19.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến SXKD của doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2021, Tổng cục Thống kê cho biết, có 52,7% doanh nghiệp lựa chọn tính cạnh tranh của hàng trong nước cao là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp; 49,3% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; 32,1% doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính; 27,3% doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu; 26,7% doanh nghiệp không tuyển dụng được lao động theo yêu cầu; 25,8% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu thị trường quốc tế thấp; 22,2% doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao; 19,5% doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao; 19,0% doanh nghiệp đánh giá do thiết bị công nghệ lạc hậu; 11,0% doanh nghiệp đánh giá do chính sách pháp luật của nhà nước; 5,4% doanh nghiệp cho rằng không có khả năng tiếp cận vốn vay và thiếu năng lượng là nhân tố ít ảnh hưởng đến SXKD của doanh nghiệp với 1,9% doanh nghiệp lựa chọn.

Nếu dịch bệnh không có chiều hướng xấu, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp chế biến chế tạo quý III và quý IV sẽ có nhiều khả quan. 

Văn Thành 

Bộ Công Thương đề xuất ban hành Luật Phát triển công nghiệp

Bộ Công Thương đề xuất ban hành Luật Phát triển công nghiệp

Bộ Công Thương vừa có đề xuất về việc xây dựng Luật Phát triển công nghiệp nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc thực hiện mục tiêu Việt Nam có nền công nghiệp hiện đại theo chủ trương của Đại hội Đảng XIII đề ra.