Mới đây, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 6/CĐ-TCT về việc triển khai Nghị định số 57/2021/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Công điện số 6/CĐ-TCT ngày 11/6/2021 của Tổng cục Thuế nêu rõ, ngày 4/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng cục Thuế đôn thúc triển khai ưu đãi thuế cho doanh nghiệp CNHT
Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của công ty ASG (ảnh: Băng Dương)

Theo đó, Nghị định số 57/2021/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp có dự án đầu tư (mới và mở rộng), sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện trước ngày 01/01/2015.

Đồng thời, đáp ứng các điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

 

Nghị định cũng quy định cụ thể các trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và cách xác định thời gian ưu đãi còn lại đối với các dự án đã và đang hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ).

Trường hợp người nộp thuế thực hiện theo quy định tại nghị định này (kể cả trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã thực hiện thanh kiểm tra) dẫn đến giảm số thuế TNDN, tiền chậm nộp (nếu có), thì người nộp thuế có văn bản đề nghị gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp điều chỉnh giảm số thuế TNDN phải nộp đã thực hiện kê khai hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh, kiểm tra và tiền chậm nộp tương ứng (nếu có).

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong giai đoạn hiện nay, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định 57/2021/NĐ-CP.

Thu Ngân