Thực hiện theo Quyết định số 1245/QĐ-TCTK ngày 05/8/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án Điều tra thí điểm Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 tại thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Phú Yên nhằm mục đích hoàn thiện phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

Tiền Giang: 1 trong 4 tỉnh tiến hành điều tra thí điểm Tổng điều tra Kinh tế năm 2021
Tiền Giang: 1 trong 4 tỉnh tiến hành điều tra thí điểm Tổng điều tra Kinh tế năm 2021
 

Cuộc điều tra thí điểm triển khai thử nghiệm các nội dung sau: (1) Xác định và nhận dạng đối tượng điều tra, đơn vị điều tra; (2) Rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra; (3) Thiết kế phiếu điều tra; tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan; (4) Nội dung các chỉ tiêu điều tra dự kiến bổ sung và sửa đổi kết cấu phiếu điều tra; (5) Quy trình và phương pháp điều tra; (6) Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu; (7) Xác định các định mức kinh phí phù hợp cho từng công việc của Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

Danh sách các cơ sở thực hiện phiếu điều tra được chọn mẫu ở các khối Doanh nghiệp, Cá thể, Sự nghiệp, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 được Tổng cục Thống kê áp dụng kê khai thông tin cơ sở kinh tế qua web-form đối với khối Doanh nghiệp và Sự nghiệp, CAPI (kê khai thông tin bằng phần mềm trên điện thoại thông minh) đối với cơ sở cá thể và Tôn giáo, đây là bước triển khai thử nghiệm trên 4 tỉnh, thành phố của cả nước nhằm rút kinh nghiệm để cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 diễn ra thuận lợi.

Lê Hiền