UBND tỉnh Khánh Hòa vừa trình HĐND tỉnh xem xét một số nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Khi được HĐND tỉnh thông qua, công tác giảm nghèo sẽ có thêm nguồn lực để thực hiện các mô hình, dự án phát triển sản xuất cho người dân.

Theo nhận định của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2016 - 2019, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Các chế độ, chính sách về giảm nghèo được thực hiện đúng quy định. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng yếu thế, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện.

Khánh Hòa tăng cường các hỗ trợ để thúc đẩy giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Khánh Hòa tăng cường các hỗ trợ để thúc đẩy giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
 

Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 3,06% với 10.143 hộ nghèo. Như vậy, trong 3 năm (2016 - 2019), toàn tỉnh đã giảm được 17.249 hộ nghèo, bình quân mức giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm là 1,66%.

Bởi vậy, nhằm đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện các quy định của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình, HĐND tỉnh cần ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thuộc chương trình để thống nhất triển khai. Trên thực tế, các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã bãi ngang của huyện Vạn Ninh vẫn đang cần nguồn kinh phí để thực hiện các mô hình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất kinh doanh cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Theo số liệu tính toán của cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh, tổng mức kinh phí để thực hiện chương trình gần 18,1 tỷ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 27 xã, thị trấn, 20 thôn thuộc Chương trình 30a và Chương trình 135 với kinh phí 15,5 tỷ đồng; chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở 8 xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135 là 2,4 tỷ đồng; chi hỗ trợ công tác quản lý giảm nghèo tại 137 xã, phường, thị trấn với 164 triệu đồng. Đây là sự bổ sung cần thiết để triển khai thực hiện có hiệu quả những mô hình, dự án giảm nghèo cho người dân thuộc diện được thụ hưởng chính sách.

Linh Ngọc