Ngày 3/6/2021, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 3163/BCT-ĐTĐL gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung hương hướng dẫn về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 3.

Trước đó, ngày 2/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện.

Chính phủ thống nhất giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
Chính phủ thống nhất giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Nghị quyết nêu rõ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Báo cáo số 283/BC-BCT ngày 27/5/2021 báo cáo đề xuất hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịchCOVID-19; trên cơ sở ý kiến các Thành viên Chính phủ tại Phiếu ghi ý kiến Thành viên Chính phủ kèm theo Công văn 1173/VPCP-KTTH ngày 28/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ quyết nghị: thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (đợt 3) như đề xuất của Bộ Công Thương tại Báo cáo 283/BC-BCT ngày 27/5/2021.

 

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Nghị quyết 55/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/6/2021./.

Tâm Anh