Theo dự thảo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, trường đại học sẽ được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong đó bao gồm dựa trên số giảng viên thỉnh giảng.

Theo dự thảo, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ được căn cứ trên 2 tiêu chí. Trong đó tiêu chí 1 là số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo từng khối ngành của cơ sở giáo dục; Tiêu chí 2 là diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở đào tạo tính trên một sinh viên chính quy và yêu cầu về chủng loại và số lượng học liệu, trang thiết bị tối thiểu của các hạng mục công trình theo yêu cầu của chương trình đào tạo. 

Giảng viên thỉnh giảng từ thạc sĩ trở lên

Điểm mới của dự thảo là giảng viên thỉnh giảng có trình độ thạc sĩ trở lên sẽ được tính để xác định chỉ tiêu tuyển sinh với điều kiện giảng viên ký hợp đồng thỉnh giảng theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, quy định của Bộ GD-ĐTvề chế độ giảng viên thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục và các quy định liên quan khác; được cơ sở giáo dục trả lương và thù lao theo hợp đồng thỉnh giảng.

Trường đại học sẽ được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh

 Đối với khối ngành nghệ thuật, giảng viên là nghệ sĩ nhân dân có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính tương đương như giảng viên có trình độ tiến sĩ;  Giảng viên là nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành với ngành tham gia đào tạo được tính tương đương như giảng viên có trình độ thạc sĩ.

Cụ thể, số lượng giảng viên thỉnh giảng quy đổi tối đa được xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo khối ngành như sau:

Với khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, riêng các ngành đào tạo giáo viên trường không được tính giảng viên thỉnh giảng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Đối với các ngành khác tính tối đa bằng 5% tổng số giảng viên cơ hữu quy đổi.

Trong hợp số lượng giảng viên thỉnh giảng quy đổi thấp hơn quy định thì các trường xác định chỉ tiêu theo số giảng viên thỉnh giảng thực tế đã quy đổi.

Trường đại học sẽ được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh
Hệ hệ số quy đổi giảng viên

Các trường được xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Các cơ sở giáo dục xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo các tiêu chí được quy định. Thực hiện công bố công khai và chịu trách nhiệm giải trình về chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, các tiêu chí xác định chỉ tiêu, chất lượng đào tạo và cam kết chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đối với các ngành đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định theo quy định tại Điều 52, Luật Giáo dục đại học, có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường, hội đồng quản trị thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó. 

Các ngành triển khai theo Đề án thực hiện cơ chế đặc thù thí điểm đào tạo nhân lực ngành Du lịch và Công nghệ thông tin trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 và các ngành thực hiện cơ chế đặc thù khác (nếu có) thì xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của cơ chế đặc thù trong thời gian quy định.

 

Đối với cơ sở giáo dục chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định thì không tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước liền kề (trừ ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh).

Việc xác định đào tạo giáo viên phải căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng tại địa phương

Việc xác định chỉ tiêu dựa vào nhu cầu tuyển dụng giáo viên theo trình độ, ngành đào tạo và địa chỉ sử dụng nhân lực sau khi đào tạo của địa phương, của các tổ chức giáo dục, có các minh chứng kèm theo.

Các điều kiện đảm bảo chất lượng và năng lực các ngành đào tạo giáo viên của cơ sở giáo dục theo quy định..

Ngoài ra Bộ GD-ĐT phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành đào tạo giáo viên của cơ sở giáo dục theo trình độ đào tạo; quy định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo giáo viên.

Tuyển sinh tiến sĩ, thạc sĩ

Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ được xác định theo ngành đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học được tính bằng quy mô đào tạo tối đa theo năng lực đội ngũ giảng viên cơ hữu ngành phù hợp cộng với số nghiên cứu sinh dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm trừ đi số lượng nghiên cứu sinh đang đào tạo của ngành đó.

Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ tối đa theo ngành của cơ sở giáo dục đại học được tính bằng quy mô đào tạo tối đa theo năng lực đội ngũ giảng viên cơ hữu ngành phù hợp. Số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên cơ hữu được tính như sau:

Đối với cơ sở giáo dục đại học:

Trường đại học sẽ được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Đối với Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ:

Trường đại học sẽ được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh

 Riêng hệ đào tạo liên thông vừa làm vừa học, đào tạo văn bằng hai vừa làm vừa học được xác định không quá 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh chính quy của cơ sở giáo dục.

Lê Huyền