Cụ thể, văn bản mà Tổng LĐLĐ VN gửi Bộ GD-ĐT ngày 5/6 nêu rõ việc xin ý kiến là để thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các trường trực thuộc Tổng liên đoàn.

Đề nghị thẩm định chức danh GS của hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Các nội dung được hỏi gồm: Tổng liên đoàn chỉ đạo Hội đồng trường và Ban giám hiệu Trường ĐH Tôn Đức Thắng tại văn bản số 655/TLĐ ngày 07/05/2019 có phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành hay không? Có vi phạm chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại công văn số 499/BGDĐT-GDĐT ngày 14/02/2019 về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH?

Tại Điều 16, Hội đồng trường ĐH công lập, có thẩm quyền quyết định hiệu trưởng nhà trường theo thủ tục quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường và trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

Vậy, việc tiến hành bổ nhiệm hiểu trưởng nhà trường thực hiện theo các quy định của Luật Giáo dục Đại học có phải thực hiện theo các quy định của Đảng và Tổng LĐLĐ về cán bộ hay không? Các quy định của Đảng về công tác cán bộ có là căn cứ để quy định các nội dung, quy trình về cán bộ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường hay không?

 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 "Hội đồng trường của trường ĐH công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan". Vậy khái niệm "quyền đại diện của chủ sở hữu" nên được hiểu thế nào? Cơ quan chủ quản thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua hội đồng trường bằng cách nào khi số lượng tham gia hội đồng trường chiếm tỉ lệ thấp, trong khi quy định tại Điểm c, Khoản 5 Điều 16 "Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định đa số…"?

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 16, hội đồng trường có trách nhiệm "Quyết định và trình cơ quan quản lý thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng đại học…"; "Khoản 1, Điều 20 "Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận…".Vậy khái niệm "cơ quan quản lý có thẩm quyền" ở đây là cơ quan nào. Đối với trường ĐH Tôn Đức Thắng, cơ quan quản lý có thẩm quyền có phải là Tổng LĐLĐ Việt Nam không? Trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường, có định danh rõ cơ quan quản lý là Tổng LĐLĐ Việt Nam được không?

Đặc biệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét tính hợp pháp của việc ban hành quy định các chức vụ chuyên môn giáo sư của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Tổng LĐLĐ VN cũng hỏi về việc TS Lê Vinh Danh - hiệu trưởng nhà trường - được cấp bằng giáo sư tại Preston University có hợp pháp và được công nhận hay không.

Lê Huyền

"Tổng LĐLĐ Việt Nam 3 lần đòi tiền Trường ĐH Tôn Đức Thắng"

"Tổng LĐLĐ Việt Nam 3 lần đòi tiền Trường ĐH Tôn Đức Thắng"

- Ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, khẳng định Tổng LĐLĐ Việt Nam không phải là đơn vị sáng lập hay đầu tư mà chỉ là đơn vị tiếp nhận nhưng đã 3 lần đòi tiền của nhà trường.